موجودات فرازمینی می‌خواهند با ما ارتباط برقرار کنند/انسانها هوش فهمیدن ندارند!

یکی از دانشمندان تیم جستجوی هوش فرازمینی در یک مصاحبه جنجالی اعلام کرده که موجودات با هوش بسیار بیشتر از

ادامه